Elders learning English for Europe

2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465

Polityka Prywatności


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35). dalej „RODO”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016 r., s. 53). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000)

WprowadzeniePoniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisów @ELENEconsortium ramach projekt „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465 w domenie https://www.eleneproject.eu.

Klauzula informacyjna


Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest koordynatorem projekt „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465, Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji w Częstochowie - Polska.
Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, w celu obsługi zgłoszenia w BIP oraz udzielenia informacji publicznej w trybie wnioskowym, wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy INBIE posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
INBIE nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku postępowania współfinansowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące ERASMUS+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od INBIE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: dane@inbie.pl.

Zasady korzystania z serwisu [https://www.eleneproject.eu/ oraz https://mooc.eleneproject.eu/]


@ELENEconsortium na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu osobom niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym (np. do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronach, czy do przechowywania danych w sesji po zalogowaniu), do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz do celów promowanie ERASMUS+ program oraz projektów dofinansowanych przez Unia Europejska. Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia, z którego odwiedzasz nasz serwis oraz dostęp do nich i ich użycie przez Usługodawcę. Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
Rejestracja na stronach serwisów Usługodawcy jest bezpłatna i wiąże się jedynie z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail), Imię (pseudonim), Kraj [opcjonalnie].
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas rejestracji lub za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. INBIE zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Polityka plików cookies


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowa polityka plików cookies znajduje się na stronie: https://inbie.pl/p_priv.html Polityka prywatności dla aplikacji mobilna Koordynatorem projekt „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465, Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji [INBIE], ul. Czecha 13 lok.65, 42-200 Częstochowa – Polska będący administratorem danych osobowych, udostępnia nieodpłatnie aplikację „ELENE”: Nauczyciele/pracownicy wspierający naukę języków obcych osób starszych.
Osoby starsze zainteresowane nauką języków i posiadające niski poziom znajomości Instytucje pracujących z Osób starszych Osób chcących uczyć się języka angielskiego jako języka obcego.
“ELENE” to bezpłatna mobilna aplikacja, która można ją pobrać na systemy Android z Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji pierwszy raz należy się zalogować z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail), Imię (pseudonim), Nazwisko [opcjonalnie] lub konta Google. Instalując aplikację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje regulaminy zamieszczone na stronie internetowej https://www.eleneproject.eu. Wszystkie dane są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania dla nieupoważnionych osób. Aplikacja zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane i dane analityczne oraz dane użytkownika z postępów w celach analitycznych i wygody użytkownika by mógł je przywrócić. Aplikacja może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Zdjęcia i multimedia wykorzystywane w aplikacji są stworzone na rzecz projektu „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465, i obowiązuje je prawo autorskie.
Filmy w aplikacji pochodzą z https://www.youtube.com/@Project_elene . Filmy stworzone są na potrzeby projektu i w ramach jego. Są dodatkiem do lekcji umieszczonych na https://mooc.eleneproject.eu/.
Wszystkie dodatkowe ikony lub obrazy znajdują się ze strony https://www.freepik.com/icons i są użytkowane na podstawie darmowej licencji.
Materiały do nauki języka angielskiego stworzone są na potrzeby projektu „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465, i obowiązuje je prawo autorskie. Materiały pdf pochodzą ze stony https://mooc.eleneproject.eu/.
Istotne techniki marketingowe Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
INBIE nie odpowiada za politykę ochrony prywatności przestrzeganą przez dostawców aplikacji w szczególności firmy Google. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą politykę prywatności Aplikacji, bardzo prosimy o nie instalowanie jej lub wykasowanie z urządzenia.
INBIE zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Prywatności Aplikacji „ELENE”, za pomocą zmian w niniejszym regulaminie.

Twoje prawa i sposób kontaktu z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki INBIE obsługuje Twoje dane osobowe lub chcesz skontaktować się z INBIE w celu skorzystania z prawa dostępu i/lub sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Jeśli chcesz złożyć skargę do INBIE dotyczącą sposobu, w jaki potraktowano Twoje dane osobowe i nie jesteś zadowolony z odpowiedzi INBIE, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: dane@inbie.pl lub w formie papierowej na adres koordynatorem projekt „Elders learning English for Europe ERASMUS+” nr. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033465, Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji w Częstochowie ; ul. Czecha 13 lok.65, 42-200 Częstochowa – Polska.